Các chuyên ngành đào tạo.

Lượt xem: 954

TT

Chuyên ngành

Mã số

1

Chuyên ngành Xây dựng Cầu Hầm

52.58.02.05.03

2

Chuyên ngành Xây dựng Cầu - Đường Bộ

52.58.02.05.01

3

Chuyên ngành Xây dựng Cầu - Đường Sắt

52.58.02.05.02

4

Chuyên ngành Xây dựng Đường hầm và Mêtrô

52.58.02.05.09