Thông báo đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm học 2015-2016

Lượt xem: 939

Các thầy, cô giáo và các bạn sinh viên có nguyện vọng tham gia NCKH tiến hành đăng ký đề tài theo Thông báo của Trường Đại Học Giao thông Vận tải: link: http://www.utc.edu.vn/khoa-hoc-cong-nghe

Theo kế hoạch hoạt động KHCN của Nhà trường, Hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2015 - 2016 dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 4 năm 2016.

 

Để việc thực hiện đề tài không ảnh hưởng đến thi học kỳ, làm đồ án tốt nghiệp của sinh viên và để chuẩn bị cho Hội nghị đạt kết quả tốt Nhà trường yêu cầu lãnh đạo các đơn vị chủ động thực hiện các công việc sau:

            - Triển khai tới các bộ môn để thông báo cho sinh viên thực hiện đăng ký đề tài.

- Tổ chức xét duyệt, tổng hợp và lập danh mục đề tài NCKH của sinh viên thuộc đơn vị quản lý, theo các tiêu chí sau:

             + Mỗi cán bộ, giảng viên không hướng dẫn quá 2 đề tài.

             + Mỗi đề tài do 1 người hướng dẫn.

             + Số sinh viên tham gia thực hiện 1 đề tài không quá 5 người, trong đó phải xác định một sinh viên chịu trách nhiệm chính.

             + Mỗi sinh viên không tham gia quá 1 đề tài.

             + Nội dung đề tài NCKH của sinh viên không được trùng với nội dung đề tài tốt nghiệp.

 

Các thầy, cô và các nhóm sinh viên nộp đăng ký cho bộ môn trước ngày 24/8 để Bộ môn xét duyệt

Danh sách giáo viên hướng dẫn xem trong danh sách Thành viên Bộ môn.

Các lĩnh vực và đề tài nghiên cứu tiêu biểu của Bộ môn xem tại đây.

Tham khảo đề tài các năm học trước tại đây.