Một số mẫu biểu cần dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh

Lượt xem: 782

Một số mẫu biểu (đơn xin gia hạn, hình thức tóm tắt luận án...) dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh của trường Đại Học Giao Thông Vận Tải. Xem chi tiết ở đường link sau 

http://utc.edu.vn/tin-dao-tao/%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-sau-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc/m%E1%BA%ABu-bi%E1%BB%83uhttp://utc.edu.vn/tin-dao-tao/%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-sau-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc/m%E1%BA%ABu-bi%E1%BB%83u