Các chuyên ngành đào tạo đại học (thuộc ngành: Kỹ thuật xây dựng Công trình Giao thông)

Lượt xem: 538

1. Kỹ thuật Xây dựng Cầu Hầm

2. Kỹ thuật Xây dựng Đường Hầm & Metro

3. Kỹ thuật Xây dựng Cầu Đường Bộ (kết hợp cùng Bộ môn Đường Bộ)

4. Kỹ thuật Xây dựng Cầu Đường Sắt (kết hợp cùng Bộ môn Đường Sắt)

http://ts.utc.edu.vn/sites/ts.utc.edu.vn/files/8.%20Gioi%20thieu%20BM%20Cau%20Ham%202016.pdf

Thông tin về Bộ môn và các chuyên ngành đào tạo đại học thuộc ngành: Kỹ thuật XD Công trình Giao thông do Bộ môn phụ trách (và kết hợp phụ trách)