Mẫu đơn phúc tra

Lượt xem: 813

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập − Tự do − Hạnh phúc

———————
 
 
ĐƠN PHÚC TRA
 
        Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Sau đại học trường Đại học GTVT.
    Tên tôi là: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
    Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………………………………………………………...
    Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
    Vừa qua tôi có dự thi tuyển sinh Cao học tại trường Đại học GTVT, chuyên  ngành dự thi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    Số báo danh: ………………………………………………………………………………………………………………………
    Kết quả thi: Toán……………        Cơ sở……………        Tiếng anh……………
    Tôi làm đơn này xin được phúc tra môn: ……………………………………………….……………………………
    Đề nghị Hội đồng tuyển sinh xem xét giải quyết!
                                           
                                    Hà Nội, ngày       tháng      năm 2012
                                            Người làm đơn