Thông báo đánh giá trình độ ngoại ngữ Học viên Cao học khóa 17 và 18

Lượt xem: 830

Theo Tờ trình đã được Hiệu trưởng phê duyệt ngày 17/5/2011, việc đánh giá trình độ ngoại ngữ cho các HVCH khóa 17 và 18 sẽ được tổ chức như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

_____________

V/v thực hiện đánh giá trình độ ngoại ngữ cho các HVCH khóa 17 và 18

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

                     

                    Hà Nội, ngày 17  tháng  5  năm  2011

 

                                                                                                                                            

 

THÔNG BÁO

                                       

Kính gửi:                - Các Học viên cao học khóa 17 và 18    

Theo Tờ trình đã được Hiệu trưởng phê duyệt ngày 17/5/2011, việc đánh giá trình độ ngoại ngữ cho các HVCH khóa 17 và 18 sẽ được tổ chức như sau:

- Những học viên đã có Chứng chỉ theo quy định tại Quyết định 45/2008 (TOEFL 450 điểm và tương đương) được coi là đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ.

- Với những học viên còn lại, tổ chức học ôn tập và thi để đánh giá trình độ ngoại ngữ theo yêu cầu của Thông tư 10: "Trình độ năng lực ngoại ngữ của học viên đạt được ở mức tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 của Khung Châu Âu Chung."

- Về thời lượng học tập: Khóa 17: 3 tín chỉ; Khóa 18: 4 tín chỉ.

- Học phí: 200.000 đ/1 tín chỉ (khóa 17: 600.000/1 HV; khóa 18: 800.000/1 HV), nộp cho Phòng Tài vụ.

- Đăng ký và nộp tiền học theo lớp. Thời hạn: Khóa 17: trước ngày 13/6/2011; Khóa 18: sẽ thông báo sau.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Giao thông Vận tải. Số điện thoại: 043.211.5687

 

 

 
 

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

PGS.TS. BÙI NGỌC TOÀN