GS.TS Trần Đức Nhiệm

Nguyên trưởng bộ môn, Nguyên phó trưởng khoa Công trình

Lý lịch sơ lược

Trần Đức Nhiệm

Thông tin liên hệ

0903446067
tdnhiem@gmail.com

Lĩnh vực giảng dạy

▪ Thiết kế cầu thép

▪ Thiết kế cầu thép nâng cao

▪ Cơ sở công trình cầu

▪ Công trình nhân tạo

Ngoại ngữ

 

Tiếng Anh

 

Đọc và viết

Tiếng Pháp

Thành thạo

Quá trình đào tạo

 

Tiến sỹ

 

1994 – 2000

Đại học Giao thông vận tải

Hà Nội, Việt Nam

 

Kỹ sư

1983 – 1988

Đại học Giao thông vận tải

Hà Nội, Việt Nam

Định hướng nghiên cứu

▪ Ứng xử của kết cấu bê tông cốt thép

▪ Mặt tiếp xúc giữa các pha trong vật liệu nhiều thành phần

▪ Cơ học chất lưu

▪ Đồng nhất hóa vật liệu nhiều thành phần

Công trình khoa học

[1]

Xây dựng Cầu tập 3, Giáo trình (1994), NXB GTVT

 

[2]

 

Xây dựng Cầu tập 1, Giáo trình (1995), NXB GTVT

 

[3]

 

Xây dựng Cầu tập 2, Giáo trình (1995), NXB GTVT

 

[4]

 

Cầu Bê tông cốt thép tập 2, Giáo trình (2004), NXB GTVT

 

[5]

 

Phụ gia và hóa chất dùng trong bê tông, sách tham khảo - Tham gia (2005), NXB Xây dựng

 

[6]

 

Bê tông cốt sợi thép, sách tham khảo - Tham gia (2005), NXB Xây dựng

 

[7]

 

Cầu Bê tông cốt thép (theo TCN 272-05), Giáo trình (2007), NXB Xây dựng

 

[8]

 

Kiểm định cầu, Giáo trình (2009), NXB Xây dựng

 

[9]

 

Bê tông cường độ cao và chất lượng cao, Sách tham khảo (2009), NXB GTVT

 

[10]

 

Kết cấu và công nghệ hiện đại trong xây dựng cầu bêtông cốt thép, Giáo trình (2012), NXB Xây dựng

 

[11]

 

Kết cấu và công nghệ hiện đại trong xây dựng cầu bêtông cốt thép, Giáo trình cao học (2012), NXB GTVT