NCS Nguyễn Xuân Lam

Giảng viên

Lý lịch sơ lược

Nguyễn Xuân Lam

Thông tin liên hệ

0983047881
nxlam@utc.edu.vn

Lĩnh vực giảng dạy

▪ Thiết kế cầu bê tông cốt thép

▪ Thiết kế cầu BTCT nâng cao

▪ Xây dựng cầu

▪ Cơ sở công trình cầu

▪ Công trình nhân tạo

 

Ngoại ngữ

 

Tiếng Anh

 

Đọc và viết

Quá trình đào tạo

 

NCS

2015 – ......

Đại học Giao thông vận tải

Hà Nội, Việt Nam

 

Thạc sỹ

2003 – 2006

Đại học Giao thông vận tải

Hà Nội, Việt Nam

 

Kỹ sư

1997 – 2002  

Đại học Giao thông vận tải

Hà Nội, Việt Nam

Định hướng nghiên cứu

▪ Ứng xử của kết cấu bê tông cốt thép

▪ Nứt ở bê tông khối lớn tuổi sớm