TS Nguyễn Văn Hậu

Giảng viên

Lý lịch sơ lược

Nguyễn Văn Hậu

Thông tin liên hệ

0962472568
hau.dhgt@gmail.com

Lĩnh vực giảng dạy

▪ Thiết kế cầu bê tông

▪ Thiết kế cầu bê tông nâng cao

▪ Cơ sở công trình cầu

▪ Công trình nhân tạo

▪ Kiểm định cầu

Ngoại ngữ

 

Tiếng Anh

 

Tốt

Tiếng Pháp

Tốt

Quá trình đào tạo

 

Tiến sỹ

 

2011 – 2014

École de Mines

Douai, France

 

Thạc sỹ

2007 – 2009

Cầu đường

Hà Nội, Việt Nam

 

Kỹ sư

1995 – 2000  

Đại học Giao thông vận tải

Hà Nội, Việt Nam

 

Định hướng nghiên cứu

▪ Structural concrete behavior

▪ Computational Fluid Mechanics

▪ Composite processing

▪ Surface energy of material

▪ Bridge strengthening (external pre-stressing, FRP, etc.)

Công trình khoa học

[1]

 

Nguyen, Van Hau and Nguyen, Ngoc Long. On the theoretical basis for strengthening of existing concrete bridges by external pre-stressing tendons. The Transportation Journal, Ministry of Transport:p33-35 (Nov-2009); . (In Vietnamese language).

 

[2]

 

 

Nguyen, Van Hau and Nguyen, Ngoc Long. Applications of external pre-stressed tendons on strengthening of existing concrete bridges in National Highway No. 60. Vietnam Journal of Bridge and Road Engineering, University of Transport and Communication. P104-110 (No 28-12/2009). (In Vietnamese language).

 

[3]

 

 

Ngo Ngoc Son, Nguyen Van Hau, Nguyen Quang Manh; Repair and strengthening of pre-stressed concrete girder bridges by externally bonded carbon fiber reinforced polymer laminates. P23-29, No.10, 2010. The Journal of Bridge and Road – The Vietnam Highway Association. 

[4]

 

 

Permeability of natural fiber reinforcement for liquid composite molding processes; Nguyen, V. H., Delèglise, M., Park, C. H., Panier, S; Journal of Materials Science, DOI: 10.1007/s10853-014-8374-1; http://link.springer.com/article/10.1007/s10853-014-8374-1; vol. 49, pp. 6449-6458, 2014. DOI: 10.1007/s10853-014-8374-1; IF=2.305

[5]

 

 

Experimental analysis of flow behavior in the fiber reinforcement with double scale porosity; Nguyen, V. H., Delèglise, M., Cosson B., Park, C. H.,; The 12th International Conference on Flow Processing in Composite Materials (FPCM 12), University of Twente, Enschede, the Netherlands; http://www.utwente.nl/ctw/fpcm12/program/fpcm12preiliminaryprogram.pdf; 14th – 16th of July 2014

[6]

 

 

Modelling of Resin Flow in Natural Fiber Reinforcement for Liquid Composite Molding Processes; Nguyen, V. H., Delèglise, M., Park, C. H.; Composites Science and Technology; vol. 113, pp. 38-45, 2015; DOI:10.1016/j.compscitech.2015.03.016; 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0266353815001268?np=y;