NCS Nguyễn Tuấn Bình

Giảng viên

Lý lịch sơ lược

Nguyễn Tuấn Bình

Thông tin liên hệ

0915003558
ngtuanbinh@gmail.com

Lĩnh vực giảng dạy

▪ Thiết kế cầu thép

▪ Thiết kế cầu thép nâng cao

▪ Cơ sở công trình cầu

▪ Công trình nhân tạo

 

Ngoại ngữ

 

Tiếng Anh

 

Thành thạo

Quá trình đào tạo

 

Thạc sỹ

 

– 2012

Đại học Giao thông vận tải

Hà Nội, Việt Nam

 

Kỹ sư

2003 – 2008  

Đại học Giao thông vận tải

Hà Nội, Việt Nam

Định hướng nghiên cứu

▪ Ứng xử của kết cấu thép

▪ Mặt tiếp xúc giữa các pha trong vật

  liệu nhiều thành phần

▪ Cơ học chất lưu

▪ Đồng nhất hóa vật liệu nhiều thành

  phần