NCS Nguyễn Thạch Bích

Giảng viên

Lý lịch sơ lược

Nguyễn Thạch Bích

Thông tin liên hệ

0983047881
thachbich206@gmail.com

Lĩnh vực giảng dạy

▪ Thiết kế đường hầm và metro

▪ Thiết kế cầu thép

▪ Thiết kế cầu thép nâng cao

▪ Cơ sở công trình cầu

Ngoại ngữ

 

Tiếng Anh

 

B1

Tiếng Pháp

 

Quá trình đào tạo

Thạc sỹ

2004-2008

Đại học Giao thông Vận tải

Hà Nội, Việt Nam

 

Kỹ sư

1996-2001  

Đại học Giao thông vận tải

Hà Nội, Việt Nam

 

Định hướng nghiên cứu

▪ Kết cấu thép

▪ Thiết kế đường hầm và metro

▪ Xây dựng đường hầm và metro

Công trình khoa học

 

[1]

 

Ứng dụng công nghệ TBM trong xây dựng đường hầm và metro tại các đô thị lớn tại Việt Nam . 2008

 

[2]

 

 

Phân tích lựa chọn kích thước cấu tạo dầm chủ trong cầu dầm liên hợp thép- BTCT. Tạp chí Giao Thông Vận Tải. Tháng 6/2012

 

[3]

 

 

Phương pháp không lưới SPH - ứng dụng trong mô phỏng số va chạm phá hủy cục bộ của kết cấu thép thành mỏng. Tạp chí Giao Thông Vận Tải. Tháng 6/2015.