PGS.TS Nguyễn T. Minh Nghĩa

Nguyên phó trưởng bộ môn

Lý lịch sơ lược

Nguyễn T. Minh Nghĩa

Thông tin liên hệ

+84 91 23 55 572
nguyenminhnghia1948@gmail.com

Lĩnh vực giảng dạy

ĐẠI HỌC

▪ Cầu BTCT

▪ Mố Trụ Cầu

▪ Công trình nhân tạo

▪ Cơ sở công trình cầu

SAU ĐẠI HỌC

 Kết cấu hệ dây và hệ liên hợp

Ngoại ngữ

 

Tiếng Anh

Tiếng Nga

Quá trình đào tạo

 

Phó Giáo Sư

 

2002

Đại học Giao thông vận tải

Hà Nội, Việt Nam

 

Tiến sỹ

1992

Đại học Giao thông Vận tải

Hà Nội, Việt Nam

 

Kỹ sư

1965 – 1970

Đại học Giao thông vận tải

Hà Nội, Việt Nam

Định hướng nghiên cứu

  • Mố trụ Cầu
  • Cầu BTCT
  • Cầu Treo và Cầu dây văng

 

Công trình khoa học

Sách

[1] Cơ sở Công trình cầu (Chủ biên)- Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, 2015.

[2] Mố Trụ Cầu (Chủ biên), Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, 2010.

[3] Tổng luận cầu (Chủ biên), Nhà xuát bản Giao thông Vận tải, 2005.

[4] Tổng Luận Cầu-Cầu gỗ (Chủ biên), Nhà xuất bản Giao thông Vận tải-2000.

[5] Hướng dẫn thiết kế cầu (đồng tác giả), Xưởng in trường Đại học Giao thông Vận tải, 1998.

[6] Công trình nhân tạo trên đường (đồng tác giả), Xưởng in trường Đại học Giao thông Vận tải, 1995.