TS Nguyễn T. Cẩm Nhung

Giảng viên

Lý lịch sơ lược

Nguyễn T. Cẩm Nhung

Thông tin liên hệ

0947610939
nhungnguyenulb@gmail.com

Lĩnh vực giảng dạy

▪ Thiết kế cầu thép

▪ Thiết kế BTCT

▪ Cơ sở công trình cầu

▪ Công trình nhân tạo

Ngoại ngữ

 

Tiếng Anh

Tiếng Pháp

Quá trình đào tạo

 

Tiến sỹ

 

2008 – 2013

Đại học Bruxelles

Vương Quốc Bỉ

 

Thạc sỹ

2002– 2003

Đại học Liege

Vương Quốc Bỉ

 

Kỹ sư

1995 – 2000

Đại học Giao thông vận tải

Hà Nội, Việt Nam

Định hướng nghiên cứu

  • Phân tích động công trình
  • Ứng xử phi tuyến hình học (biến dạng lớn) của kết cấu và phi tuyến vật liệu
  • Quan trắc và phát hiện hư hỏng của kết cấu công trình
  • Mô hình và mô phỏng ứng xử của vật liệu mới(piezo điện, composite)

 

Công trình khoa học

Sách

Cơ sở công trình cầu- Nguyễn Thị Minh Nghĩa, Trần Thế Truyền, Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Nguyễn Thị Cẩm Nhung- Nhà xuất bản Giao thông Vận tải-2015

 

 

 

 

 

Công trình khoa học

 

[1]

 

 

Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Hữu Thuấn, Lựa chọn mặt cắt ngang dùng cho cầu treo dây võng, Tạp chí giao thông Vận tải  số 08/2006 

 

 

[2]

 

 

Nguyen T. C. Nhung,  A. Deraemaeker and A. Preumont. An experimental study on the linear vibration of Cables in two dimensions. International conference on full-field measurement techniques and their applications in experimental solid mechanics, pages 1243-1256, Brussels, Belgium, February,2011

 

[3]

 

 

Nguyen T. C. Nhung, A. Deraemaeker and A. Preumont. Monitoring of Cables Tension of Cable-stayed Bridge using Two Dimension Vibratory Orbits, Journal of Physical Science and Application,11:563-578, 2012 

 

[4]

 

 

Nguyen Thi Cam Nhung, Andre Preumont and Nguyen Ngoc Long. Monitoring of cable Tension using Two Dimensional Vibratory Orbits, The International conference on Advances in computationnal mechanics  ACOM 2012, pages 722-730, August, Ho Chi Minh, Vietnam

 

[5]

 

 

Bùi Tiến Thành, Nguyễn Văn Nhậm, Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Mạnh Hải, Quan trắc thường xuyên và nhận dạng dao động cầu dây văng, Hội thảo Quốc tế ứng dụng công nghệ quan trắc và kiểm định chất lượng công trình, CMIT2013, tháng 11/2013.

 

[6]

 

 

Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Bùi Tiến Thành, Nguyễn Mạnh Hải, Nguyễn Ngọc Long, Ảnh hưởng của độ võng đến đặc trưng dao động của cầu treo dây văng, tạp chí Khoa học GTVT, số 42/2013.

 

[7]

 

 

Nguyễn Văn Nhậm, Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Tuấn Bình, Đánh giá tải trọng cho cầu trên đường ô tô, Hội thảo cục Giám định nhà nước về CLCTXD, tháng 3/2014.  

 

[8]

 

Nguyễn Văn Nhậm, Nguyễn Thị Cẩm Nhung. Đánh giá cầu, thí nghiệm và kiểm định, số 8/2014 

 

[9]

 

 

Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thị Nhung, Kiểm tra cáp cầu treo dây văng bằng cách đo dao động, Thí Nghiêm và Kiểm Định, 30-33, số 10, 12/2014.