PGS.TS Nguyễn Phương Duy

Giảng viên

Lý lịch sơ lược

Nguyễn Phương Duy

Thông tin liên hệ

+84 9123 8 6996
ngphuongduy@gmail.com

Lĩnh vực giảng dạy

▪ Hầm và công trình ngầm

▪ Kiểm định công trình cầu

▪ Cơ sở công trình cầu

▪ Công trình nhân tạo

Ngoại ngữ

 

Tiếng Anh

 

Thành thạo

Tiếng Pháp

Thành thạo

 

Quá trình đào tạo

 

Tiến sỹ

2000 – 2003

Đại học Cầu Đường Paris

LCPC, Paris, Pháp

 

Thạc sỹ

1999 – 2000

Cầu đường Paris - ECP

Ecole Central de Paris, Pháp

 

Thạc sỹ chuyên ngành

1995 – 1996

Cầu đường Paris

Paris, Pháp

 

Kỹ sư

1990 – 1994  

Đại học Giao thông vận tải

Hà Nội, Việt Nam

Định hướng nghiên cứu

▪ Quan trắc ưng xử của kết cấu cầu

▪ Quan trắc ứng xử nền đất trong thi công hầm thành phố

▪ Mô hình hóa kết cấu công trình ngầm

▪ Đồng nhất hóa vật liệu nhiều thành

  phần

Công trình khoa học

[1]

 

Nguyen Phuong Duy, Tran Minh Phuong, “Monitoring system for Nguyen Van Troi – Tran Thi Ly stay cable bridge during construction and in service stage”. International Symposium on New Technologies for Urban Safety of Mega Cities in Asia (USMCA2013), Hanoi, September, 2013.

[2]

 

 

 

Nguyen Phuong Duy, Nguyen Ngoc Thanh, “Numerical calculation and confronting with movement monitoring data of contiguous bored piles and ground anchors retaining system for deep excavation”. International Symposium on New Technologies for Urban Safety of Mega Cities in Asia (USMCA2013), Hanoi, September, 2013.

 

[3]

 

 

Nguyễn Phương Duy, Nguyễn Ngọc Thanh, “Nghiên cứu so sánh tiêu chuẩn thiết kế BS8006 và AASHTO 2005 trong thiết kế tường chắn đất có cốt sử dụng cốt liệu mềm polymeric”. Tạp chí Giao Thông Vận Tải, số tháng 9 năm 2013.