PGS.TS Nguyễn Ngọc Long

Hiệu trưởng; Nguyên trưởng Bộ môn

Lý lịch sơ lược

Nguyễn Ngọc Long

Thông tin liên hệ

0913381128
nguyenngoclong@utc.edu.vn

Lĩnh vực giảng dạy

▪ Thiết kế cầu bê tông cốt thép

▪ Thiết kế cầu bê tông cốt thép nâng cao

▪ Sửa chữa, tăng cường cầu

 

Ngoại ngữ

 

Tiếng Anh

 

Đọc và viết

Tiếng Pháp

Đọc và viết

Quá trình đào tạo

 

Tiến sỹ

 

2000

Đại học Giao thông vận tải

Hà Nội, Việt Nam

 

Kỹ sư

1988

Đại học Giao thông vận tải

Hà Nội, Việt Nam

Định hướng nghiên cứu

- Nghiên cứu các giải pháp sửa chữa, tăng cường cầu.

- Ứng dụng vật liệu mới trong thiết kế cầu.

- Cầu bê tông nhịp lớn

Công trình khoa học

 

[1]

 

Xây dựng Cầu tập 3, Giáo trình (1994), NXB GTVT 

[2]

Xây dựng Cầu tập 1, Giáo trình (1995), NXB GTVT

[3]

Xây dựng Cầu tập 2, Giáo trình (1995), NXB GTVT

[4]

Cầu Bê tông cốt thép tập 2, Giáo trình (2004), NXB GTVT

[5]

Phụ gia và hóa chất dùng trong bê tông, sách tham khảo - Tham gia (2005), NXB Xây dựng

[6]

Bê tông cốt sợi thép, sách tham khảo - Tham gia (2005), NXB Xây dựng

[7]

Cầu Bê tông cốt thép (theo TCN 272-05), Giáo trình (2007), NXB Xây dựng

[8]

Kiểm định cầu, Giáo trình (2009), NXB Xây dựng

[9]

Bêtông cường độ cao và chất lượng cao, Sách tham khảo (2009), NXB GTVT

[10]

Kết cấu và công nghệ hiện đại trong xây dựng cầu bêtông cốt thép, Giáo trình (2012), NXB Xây dựng

[11]

Kết cấu và công nghệ hiện đại trong xây dựng cầu bêtông cốt thép, Giáo trình cao học (2012), NXB GTVT