NCS Nguyễn Mạnh Hải

Giảng viên

Lý lịch sơ lược

Nguyễn Mạnh Hải

Thông tin liên hệ

0935030999
manhhaiuct@gmail.com

Lĩnh vực giảng dạy

▪ Thiết kế cầu thép

▪ Thiết kế cầu thép nâng cao

▪ Kiểm định cầu

▪ Thi công cầu

Ngoại ngữ

 

Tiếng Anh

 

Đọc và viết

Quá trình đào tạo

 

NCS

 

2015 – nay

Đại học Giao thông vận tải

Hà Nội, Việt Nam

 

Kỹ sư

1997 – 2002  

Đại học Giao thông vận tải

Hà Nội, Việt Nam

 

Định hướng nghiên cứu

▪ Ứng xử của kết cấu thép

▪ Quan trắc, kiểm định, thử tải công trình cầu

▪ Sửa chữa, tăng cường công trình cầu cũ

▪ Phân tích ứng xử động công 

Công trình khoa học

 

 

[1]

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hải - Nguyễn Ngọc Long - Bùi Tiến Thành, Đo dao động và mô hình tính toán dao động kết cấu nhịp cầu giàn. Tạp chí Thí nghiệm và Kiểm định Xây dựng, số 10, tháng 12/2014

[2]

 

Bùi Tiến Thành, Nguyễn Mạnh Hải, Ngô Văn Minh, Theo dõi hiện trạng kết cấu công trình bằng phương pháp đo dao động. Hội thảo quốc tế về thí nghiệm kiểm định và quan trắc công trình xây dựng, tháng 12/2014.

 

[3]

 

Bùi Tiến Thành - Nguyễn Mạnh Hải, “Tác động rung đất nền do đường sắt đô thị ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh”. Tạp chí Thí nghiệm và Kiểm định Xây dựng, số 9, tháng 6/2014.

 

 

[4]

 

 

Nguyễn Thị Cẩm Nhung - Nguyễn Mạnh Hải - Bùi Tiến Thành - Nguyễn Ngọc Long, “Ảnh hưởng của độ võng đến đặc trưng dao động riêng của cáp cầu treo dây xiên”,  Tạp chí khoa học GTVT, Trường Đại học Giao thông Vận tải, 2014.

[5]

 

Nguyễn Mạnh Hải, Nguyễn Ngọc Long, Bùi Tiến Thành, “Hệ thống thiết bị không dây đo dao động trong kiểm định và quan trắc cầu”,  Tạp chí khoa học GTVT, Trường Đại học Giao thông Vận tải, 2014