ThS. GVC Nguyễn Mạnh

Giảng viên

Lý lịch sơ lược

Nguyễn Mạnh

Thông tin liên hệ

+84 913 08 32 42
nguyenmanh2102@gmail.com

Lĩnh vực giảng dạy

▪ Hình họa, vẽ kỹ thuật

▪ Cầu

Ngoại ngữ

 

Tiếng Anh

 

Tiếng Nga

Đọc

Quá trình đào tạo

Kỹ sư

1965 – 1970  

Đại học Giao thông vận tải

Hà Nội, Việt Nam