TS Nguyễn Hữu Thuấn

Giảng viên

Lý lịch sơ lược

Nguyễn Hữu Thuấn

Thông tin liên hệ

0944022555
nguyenhuuthuan.gtvt@gmail.com

Lĩnh vực giảng dạy

▪ Thiết kế cầu thép

▪ Thiết kế cầu thép nâng cao

▪ Cơ sở công trình cầu

▪ Công trình nhân tạo

▪ Xây Dựng cầu.

Ngoại ngữ

 

Tiếng Anh

 

Đọc và viết

Tiếng Pháp

Thành thạo

Quá trình đào tạo

 

Tiến sỹ

2011 – 2014

Ecole des Mines de DUAI

DUAI, Pháp

 

Thạc sỹ

2006 – 2009

Đại học Giao thông vận tải

Hà Nội, Việt Nam

 

Kỹ sư

2000 – 2005  

Đại học Giao thông vận tải

Hà Nội, Việt Nam

Định hướng nghiên cứu

▪ Mô hình hóa vật liệu

▪ Phân tích kết cấu

▪ Đánh giá chất lượng kết cấu công trình cầu.

▪ Thiết kế, sửa chữa, nâng cấp công trình cầu.

▪ Phân tích, mô phỏng va chạm kết cấu

Công trình khoa học

[1]  NGUYEN Huu Thuan, Benoit Cosson, Marie France LACRAMPE, Patricia KRAWCZAK, "Numerical simulation on the flow and heat transfer of polymer",International Journal of Material Forming, DOI 10.1007/s12289-014-1185-8, 6/2014.

 

[2]  NGUYEN Huu Thuan, Benoit Cosson, Open Source Discrete Element Simulations of Granular Polymer on LIGGGHTS, LAMMPS User   Workshop, 1-2013.

 

[3] Nguyễn Hữu Thuấn, Trần Đức Nhiệm Nghiên cứu mô hình tính toán cầu dầm I liên hợp cong trên mặt bằng trong giai đoạn thi công " Tuyển tập công trình khoa học, Hội nghị khoa học công nghệ trường ĐH GTVT lần thứ 18, tháng 11/2010.

 

[4]  Nguyễn Cẩm Nhung, Nguyễn Hữu Thuấn, Lựa chọn mặt cắt ngang dầm cho cầu treo dây võng" Tạp chí GTVT  số 15, tháng 8/2006

 

[5]  Trần Thế Truyền, Nguyễn Hữu Thuấn, Thí nghiệm và mô phỏng ảnh hưởng của tải trọng và nhiệt độ đến độ thấm của bê tông " Tuyển tập công trình khoa học, Hội nghị khoa học công nghệ trường ĐH GTVT lần thứ 18, tháng 11/2010.

 

[6] Nguyễn Hữu Thuấn, Nguyễn Thạch Bích, Lê Hà Linh, “ Phương pháp không lưới SHP (SMOOTHED PARTICLE HYDRODYNAMICS) - Ứng dụng trong mô phỏng số va chạm phá hủy cục bộ của kết cấu thép thành mỏng " Tạp chí GTVT, tháng 6/2015.

 

[7] Nguyễn Hữu Thuấn, Nguyễn Mạnh Hải, Bùi Tiến Thành, Nguyễn Tuấn Bình, “ Ứng dụng khe co giãn bằng vật liệu đàn hồi –APJ trong công trình cầu nhịp nhỏ và trung bình " Tạp chí GTVT, tháng 10/2015.

 

[8] Nguyễn Hữu Thuấn, Nguyễn Mạnh Hải, Bùi Tiến Thành, Ngô Văn Minh,  Nguyễn Tuấn Bình, “ Ứng dụng khe co giãn ThomarJoint trong sửa chữa công trình cầu nhịp nhỏ và trung bình " Hội thảo Khoa học, GTVT Hồ Chí Minh; Sở GTVT Hà Nội, tháng 9/2015.