ThS. GVC Nguyễn Đại Việt

Giảng viên

Lý lịch sơ lược

Nguyễn Đại Việt

Thông tin liên hệ

+84 915342720
daivietnguyen58@gmail.com

Lĩnh vực giảng dạy

▪ Thiết kế cầu thép

▪ Thiết kế cầu thép nâng cao

▪ Cơ sở công trình cầu

▪ Công trình nhân tạo

Ngoại ngữ

 

Tiếng Anh

 

Đọc và viết

Tiếng Nga

Đọc và viết

Quá trình đào tạo

 

Thạc sỹ

 

1994 – 1998

Đại học GTVT

 Hà Nội, Việt Nam

 

Kỹ sư

1976-1981

Đại học Giao thông vận tải

Hà Nội, Việt Nam

 

Định hướng nghiên cứu

▪ Đánh giá năng lực công trình giao thông

▪ Thiết kế - sửa chữa công trình giao thông