TS Hoàng Việt Hải

Giảng viên

Lý lịch sơ lược

Hoàng Việt Hải

Thông tin liên hệ

0902385538
hoangviethai83@gmail.com

Lĩnh vực giảng dạy

▪ Thiết kế cầu BTCT

▪ Thiết kế cầu BTCT nâng cao

▪ Cơ sở công trình cầu

▪ Kiểm định cầu

Ngoại ngữ

 

Tiếng Anh

 

Đọc và viết

Tiếng Pháp

Thành thạo

Quá trình đào tạo

 

Tiến sỹ

2007 – 2011

INSA de Rennes

Rennes, Pháp

 

Thạc sỹ

2006 – 2007

INSA de Rennes

Rennes, Pháp

 

Kỹ sư

2001 – 2006  

Đại học Giao thông vận tải

Hà Nội, Việt Nam

Định hướng nghiên cứu

▪ Lưu biến bê tông tươi

▪ Tương tác bê tông tươi và thành rắn

Công trình khoa học

 

[1]

 

 

Y.Melinge, V.H.Hoang, D.Rangeard, A.Perrot, C.Lanos “Study of tribological behaviour of fresh mortar against a rigid plane wall”. European Journal of Environmental and Civil Engineering, Vol. 17, No 6, Pages 419-429, 2013

[2]

 

V.Keryvin, V.H.Hoang and J.Shen “Hardness toughness, brittleness and cracking systems of an iron-based bulk metallic glass by indentation”. Intermetallics, Volume 17, Number 4, Pages 211-7.2009

[3]

 

 

V.Keryvin, R.Crosnier, R.Laniel, V.H.Hoang and J.C.Sangleboeuf “Indentation and scratching mechanisms in a ZrCuAlNi bulk metallic glass” J Phys D: Appl Phys, Volume 41, page 074029, 2008

[4]

 

 

T.T. Truyen, V.H. Hoang, B.A. LeInfluence of Pre-existing cracks on the behavior of reinforced concrete beamaccepted for presentation in EASECHo Chi Minh 2016

[5]

 

 

V.H. Hoang, Y. Melinge, D. Rangeard, A. Perrot, C. Lanos Fresh cement based materials and wall friction reduction by means of electrical field International Congress on Rheology – Lisbon 2012

[6]

 

V.H. Hoang, Y. Melinge, D. Rangerd, A. Perrot, C. Lanos Fresh cement based material and rigid wall tribological study International Congress on Rheology – Lisbon 2012

[7]

 

V.H. Hoang, Y. Melinge, A. Perrot, D. Rangerd Local properties of clay based materials under tribological testingThe World Congress on Particle Technology (WCPT6) – Nuremberg 2010.

[8]

 

A. Perrot, D. Rangerd, Y. Melinge, V.H. Hoang, C. Lanos A consolidation-based criterion for extrusion ability of firm pastes The World Congress on Particle Technology (WCPT6) – Nuremberg 2010.

[9]

 

V.T.P Phan, V.H. Hoang, D. Rangeard, Y. Melinge, A. Perrot Consolidation characteristics evolution of clay under solicitations The World Congress on Particle Technology (WCPT6) – Nuremberg 2010.