TS Hồ Xuân Nam

Giảng viên, Phó trưởng Phòng CTCT & SV

Lý lịch sơ lược

Hồ Xuân Nam

Thông tin liên hệ

0978918968
hxnam@utc.edu.vn

Lĩnh vực giảng dạy

▪ Xây dựng cầu

▪ Công nghệ xây dựng cầu hiện đại

▪ Khai thác và kiểm định cầu

▪ Thiết kế cầu bê tông cốt thép

▪ Cơ sở công trình cầu

▪ Công trình nhân tạo

Ngoại ngữ

 

Tiếng Anh

 

Đọc và viết

Tiếng Pháp

Thành thạo

Quá trình đào tạo

 

Tiến sỹ

2010 – 2013

Đại học Strasbourg

Strasbourg, Pháp

 

Thạc sỹ

2006 – 2009

Đại học Giao thông Vận tải

Hà Nội, Việt Nam

 

Kỹ sư

2000 – 2005  

Đại học Giao thông Vận tải

Hà Nội, Việt Nam

Định hướng nghiên cứu

▪ Ứng xử không bão hòa của vật liệu hạt rời cho nền đắp

▪ Tương tác đất nền và kết cấu công trình cầu, hầm

▪ Kết cấu bê tông cốt thep và ứng xử dưới tác động của môi trường

Công trình khoa học

Tạp chí khoa học

[1]

Hồ Xuân Nam (2016). “Ảnh hưởng của kết cấu và khoảng cách bố trí dầm ngang đến sự làm việc của cầu dầm thép liên hợp dạng thang”, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 53, tháng 8.

[2]

Hồ Xuân Nam (2016). “Ảnh hưởng của chu trình ướt-khô tới ứng xử của cát đắp nền”, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 52, tháng 6.

[3]

Hồ Xuân Nam, Trần Ngọc Hòa, Nguyễn Đắc Đức (2016). “Ảnh hưởng của biện pháp thi công và điều kiện địa chất đến hiện tượng nứt công trình hầm”, Tạp chí Giao thông Vận tải, số tháng 1-2.

[4]

 

Nguyễn Đắc Đức, Ngô Văn Minh, Hồ Xuân Nam (2015). “Ứng xử của bản bê tông sử dụng thanh polymer cốt sợi thủy tinh dưới tác dụng của nhiệt độ thay đổi và tải trọng tĩnh”, Tạp chí Giao thông Vận tải, số tháng 12.

[5]

 

Xuan Nam Ho, Hossein Nowamooz, Cyrille Chazallon and Bernard Migault (2014). “Effective stress concept for the effect of hydraulic hysteresis on the resilient behavior of low traffic pavement”. International Journal of Pavement Engineering, Vol.16, No.2, pp.606-62. 

[6]

Xuan Nam Ho, Hossein Nowamooz, Cyrille Chazallon and Bernard Migault (2014). "Influence of fine content and water content on the resilient behaviour of a natural compacted sand". Road Materials and Pavement Design, Vol.15, No.3, pp.606-621.

[7]

Xuan Nam Ho, Hossein Nowamooz, Cyrille Chazallon and Bernard Migault (2014). "Effect of hydraulic hysteresis on low-traffic pavement deflection". Road Materials and Pavement Design, Vol.15, No.3, pp.642-658. 

[8]

H. Nowamooz, X. N. Ho, C. Chazallon, P. Hornych (2013). “Effective stress concept in the cyclic mechanical behaviour of a natural compacted sand”, Journal of Engineering Geology, N°152, pp. 67–76. 

[9]

X. N. Ho, H. Nowamooz, C. Chazallon, B. Migault (2012), “Influence of hydraulic hysteresis on the cyclic mechanical behavior of a natural compacted sand”, Multiphysical Testing of Soils and Shales, Springer Series in Geomechanics and Geoengineering, 2013, pp. 87-92.

[10]

X. N. Ho, H. Nowamooz, C. Chazallon, B. Migault (2012), “Unsaturated resilient behavior of a natural compacted sand”, Springer Series in Unsaturated Soils: Research and Applications. Vol. 2, pp 151-159. 

[11]

Truyen T. Tran, Nam X. Ho, V. T. Nguyen (2009), “Effects of loading and temperature on gas permeability of concrete”, Journal of Transport and Communications Research, No2, UCT, international version in English. 

[12]

Truyen T. Tran, Nam X. Ho (2008), “Modeling of cable anchorage zones”, Journal of Transport and Communications Research (in Vietnamese), No24, UCT.

Hội thảo Khoa học

[1] Nguyễn Phương Duy, Nguyễn Thạch Bích, Hồ Xuân Nam (2016). “Nghiên cứu ảnh hưởng của công trình trên mặt đất đến lún bề mặt gây ra do thi công hầm bằng khiên đào TBM bằng phương pháp PTHH”, Tuyển tập  Hội thảo Nhà khoa học trẻ ngành Giao thông Vận tải 2016, Bộ GTVT, Việt Nam.
[2] Le Ba Danh, Ho Xuan Nam (2016). "Modeling damages and cracks growth in concrete beam using a 3D discrete element method", Special Issue of the Transport Journal – Sustainability in Civil Engineering (ISSN 2354-0818), Selected and peer reviewed papers from the 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE-2106).
[3] Nguyen Thach Bich, Ho Xuan Nam (2016). "Analysis of factors affecting the surface subsidence due to shield tunnel construction", Special Issue of the Transport Journal – Sustainability in Civil Engineering (ISSN 2354-0818), Selected and peer reviewed papers from the 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE-2106).
[4] Tran Ngoc Hoa, Ho Xuan Nam, Tran The Truyen (2016). "Evaluation of creep effects on span deflection of prestressed continuous cantilever bridge based on ACI and CEB-FIB creep models", Special Issue of the Transport Journal – Sustainability in Civil Engineering (ISSN 2354-0818), Selected and peer reviewed papers from the 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE-2106).

[5]

HỒ Xuân Nam, LÊ Hà Linh (2015). “Ảnh hưởng của độ ẩm đất chặt tới sức chống cắt của vật liệu hạt rời”, Hội nghị Khoa học Giảng viên Trẻ Khoa Công Trình, Đại học Giao thông Vận tải, Hà Nội, Việt Nam.

[6]

LÊ Bá Anh, TRẦN Thế Truyền, HỒ Xuân Nam (2015), “Phân tích ứng xử cơ học của bê tông với các cốt liệu khác nhau bằng tiếp cận đa lớp”, Hội Nghị Cơ học Toàn Quốc, Đà Nẵng, Việt Nam.

[7]

Xuan Nam HO, The Truyen TRAN (2014), “Effective stress concept in unsaturated compacted granular soil”, Proceedings of The National Conference of Mechanics, Hanoi, Vietnam.

[8]

X. N. Ho, H. Nowamooz, C. Chazallon, B. Migault (2013), “Effective stress concept for the effect of hydraulic hysteresis on the resilient behavior”, Conference of the ASCE Engineering Mechanics Institute, Evanston, IL, American.

[9]

X. N. Ho, H. Nowamooz, C. Chazallon, B. Migault (2013), “Influence de l'hystérésis hydrique sur le comportement résilient d’un sable naturel compacté basé sur le concept de contrainte effective”, 31èmes rencontres universitaires de l'AUGC, Cachan, Paris, France.

[10]

The Truyen TRAN, Xuan Nam HO, (2012), “Effects the status of destruction to the concrete life of reinforced concrete structures”, Proceedings of The National Conference of Mechanics, Hanoi, Vietnam. 

[11]

X. N. Ho, H. Nowamooz, C. Chazallon, B. Migault (2011), “Comportement hydromécanique des matériaux granulaires compactés non-saturés”,  20ème Congrès Français de Mécanique, Besançon, France.   

[12]

Truyen T. Tran, Nam. X. Ho (2009), “Analysis of the failure mechanism of simple reinforced concrete beam based on concrete fracture mechanics and concrete damage mechanics”, Proceedings of The National Conference of Mechanics, Hanoi, Vietnam.