ThS. GVC Dương Thị Minh Thu

Nguyên phó trưởng phòng Đối ngoại

Lý lịch sơ lược

Dương Thị Minh Thu
20-08-1948
Hoài Đức - Hà Đông - Hà Nội

Thông tin liên hệ

0903418885
duongthiminhthu2008@yahoo.com.vn

Lĩnh vực giảng dạy

Mố trụ cầu

Ngoại ngữ

Tiếng Nga - Bằng Chuyên tu

Tiếng Pháp - Thông thạo

Tiếng Anh - Nói, đọc

Quá trình đào tạo

 

Thạc sỹ

 

1996

Đại học Giao thông vận tải

Hà Nội, Việt Nam

 

Kỹ sư

1970

Đại học Giao thông vận tải

Hà Nội, Việt Nam

Công trình khoa học

[1]

Tính toán mố trụ cầu, Giáo trình (1971).

 

[2]

 

Giáo trình cầu gỗ, Giáo trình (1984).

 

[3]

 

Giáo trình mố trụ, Giáo trình.

 

[4]

 

Giáo trình mố trụ bằng tiếng Pháp

 

[5]

 

Hệ số ma sát với BLCĐC,(1993), Đề tài cấp bộ.

 

[6]

 

Cần cẩu lao cầu,(1997).

 

[7]

 

Tính toán cầu bản, Hội nghị cơ học lần thứ 6.