ThS. GVC Cao Văn Giao

Nguyên trưởng phòng Tổ chức cán bộ

Lý lịch sơ lược

Cao Văn Giao

Thông tin liên hệ

0982069858

Quá trình đào tạo