PGS.TS Bùi Tiến Thành

Phó trưởng Bộ môn phụ trách , Phó trưởng Khoa Công Trình

Lý lịch sơ lược

Bùi Tiến Thành

Thông tin liên hệ

0945096555
btthanh@utc.edu.vn

Lĩnh vực giảng dạy

▪ Thiết kế cầu thép

▪ Kiểm định cầu

▪ Đồ án thiết kế cầu

▪ Kỹ thuật cầu hiện đại

▪ Phân tích động kết cấu cầu

Ngoại ngữ

 

Tiếng Anh

 

Thành thạo

Tiếng Pháp

Đọc, viết

Tiếng Hà Lan

Đọc, viết

Tiếng Đức

Đọc, viết

Quá trình đào tạo

 

Tiến sỹ

 

2003 – 2007

Đại học UNSW

Sydney, Australia

 

Sau tiến sỹ

2008 – 2013

KU Leuven, ULg

Vương quốc Bỉ

 

Kỹ sư

2004 – 2010 

Đại học Giao thông vận tải

Hà Nội, Việt Nam

Định hướng nghiên cứu

▪ Động học công trình cầu và đất nền

▪ Cơ học phá hủy

▪ Lý thuyết dẻo

▪ Phương pháp số tính toán kết cấu cầu, hầm.

Công trình khoa học

 

[1]

 

 

Qin, Shiqiang, Edwin Reynders, Leqia He, TienThanh Bui, and Guido De Roeck. "Effects of initial conditions in operational modal analysis." Structural Control and Health Monitoring 21, no. 4 (2014): 557-573.

 

[2]

 

 

 

TienThanh Bui, Reynders Edwin., Gert Lombaert, and Guido De Roeck. “Ambient vibration testing of a large truss bridge with optimal sensor placement”. In G. Gao, E. Tutumluer, and Y. Chen, editors, Recent Advances in Environmental Vibration. Proceedings of the 6th International Symposium on Environmental Vibration. ISEV 2013, pages 15-30, Shanghai, China, November 2013. Tongji University, Shanghai, China. Keynote lecture.

 

[3]

 

 

Friedl, H.; Öberseder, T.; Bui, T.T.; De Roeck, G.; Peloso, S.; Pitilakis, K. & Zulfikar, C. "Field testing for seismic vulnerability assessment." In Vienna Congress on Recent Advances in Earthquake Engineering and Structural Dynamics, VEESD 2013.

[4]

 

Bui, TienThanh, Leqia He, and Guido De Roeck. "Ambient Vibration Test of the Guadalquivir Railway Bridge."Smart Structures (2012): 221-236.

[5]

 

Bui, TienThanh, and G. De Roeck. "Vulnerability Assessment of Structures in a Low-To-Moderate Seismic Region based on Ambient Vibration Test Modal Data." In Proceedings of The Eleventh International Conference on Computational Structures Technology, Dubrovnik, Croatia, (2012).

[6]

 

He, Leqia, Shiqiang Qin, Tien-Thanh Bui, Edwin Reynders, Manuel Cuadrado, Pedro Museros, and Guido De Roeck. "Operational modal analysis of a high-speed railway bridge: the Jalon viaduct." In P. Sas, D. Moens, and S. Jonckheere, editors, Proceedings of ISMA 2012 International Conference on Noise and Vibration Engineering, pages 1073-1088, Leuven, Belgium, (2012).

[7]

 

TienThanh Bui, Nguyen Ngoc Long and Guido De Roeck. Design of a permanent structural health monitoring system on the Guadalquivir rail bridge based on baseline ambient vibration testing and optimal sensor placement. In Proceedings of International Conference on Advances in Computational Mechanics - ACOME 2012, pages 967-981, Ho Chi Minh City, Vietnam, August 2012

[8]

 

Van Wittenberghe, Jeroen, Patrick De Baets, Wim De Waele, Tien Thanh Bui, and Guido De Roeck. "Evaluation of fatigue crack propagation in a threaded pipe connection using an optical dynamic 3D displacement analysis technique."Engineering Failure Analysis” 18, no. 3 (2011): 1115-1121.

[9]

 

Bui, TienThanh, Edwin Reynders, Guido De Roeck, Jeroen Van Wittenberghe, Patrick De Baets, and Wim De Waele. "A modal approach to identify fatigue damage in threaded connections of large scale tubular structures in a resonant bending test rig." In 8th International Conference on Structural Dynamics (Eurodyn-2011), pp. 1623-1628. Ghent University, Department of Mechanical construction and production, 2011.

[10]

 

Van Wittenberghe, Jeroen, Patrick De Baets, Wim De Waele, TienThanh Bui, and Guido De Roeck. "Dynamic 3D optical measurement system for the characterisation of the behaviour of a pipe in a resonant bending test rig." In 8th International Conference on Structural Dynamics (Eurodyn-2011), pp. 3554-3560. Ghent University, Department of Mechanical construction and production, 2011.

[11]

 

Van Wittenberghe, Jeroen, Patrick De Baets, Wim De Waele, Timothy Galle, Tien Thanh Bui, and Guido De Roeck. "Design characteristics that improve the fatigue life of threaded pipe connections." In Sustainable Construction and Design 2011 (SCAD), vol. 2, no. 2, pp. 334-341. Ghent University, Laboratory Soete, 2011.

[12]

 

Bui, Tien Thanh, Guido De Roeck, Jeroen Van Wittenberghe, Patrick De Baets, and Wim De Waele. "Fatigue damage identification in threaded connection of tubular structures through in-situ modal tests." In Sustainable Construction and Design 2011 (SCAD), vol. 2, no. 2, pp. 207-216. Ghent University, Laboratory Soete, 2011.

13]

 

Van Wittenberghe, Jeroen, Jan De Pauw, Patrick De Baets, Wim De Waele, Wouter Ost, G. De Roeck, and T. T. Bui. "Fatigue investigation of threaded pipe connections." Sustainable Construction and Design 1, no. 1 (2010): 182.

[14]

 

Bui, Tien Thanh, Guido De Roeck, Jeroen Van Wittenberghe, Patrick De Baets, and Wim De Waele. "A modal approach to identify fatigue damage in threaded connections of large scale tubular structures." In Sas, P., and Bergen, B. Edition, Proceedings of the International Conference on Noise and Vibration Engineering, ISMA2010, pp. 795-807. 2010.

[15]

 

Bui, Thanh T., and Mario M. Attard. "Simulation of fracture in plain concrete modeled as a composite material." Computers and Concrete 2.6 (2005): 499-516